Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met rijschool Wijnhoven, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.

ARTIKEL 1 VERPLICHTINGEN VAN DE RIJSCHOOL

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het praktijkexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
• Bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden of lange (telefoon) gesprekken voeren.
• Uitzondering: flesje drinken halen bij tankstation of naar het toilet gaan valt hier expliciet buiten de rijles.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 VERPLICHTINGEN VAN DE LEERLING

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. De leerling is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Tijdens de opleiding wordt volgens een bepaalde lesopbouw en lesmethode gewerkt die de kans op slagen redelijk verhogen. De leerling dient zich hieraan te houden.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.3.1
Bij een afmelding door ziekte / Corona zijn wij genoodzaakt 50% van de geplande rijles in rekening te brengen, tenzij dit minimaal 24 uur van te voren is gemeld bij de rijschool.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht, indien er een dringende reden is.
Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen geldige afmelding is bijvoorbeeld: ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering schoolrooster of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de leerling en ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Voor aanvang van examens dient de leerling de rijschool te machtigen via www.cbr.nl

2.9 Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs. Hij/zij is zelf verantwoordelijk hiervoor.

ARTIKEL 3 BETALINGEN

3.1 Van de eerste les ontvangt de cursist achteraf een factuur die per bank binnen 5 dagen voldaan moet worden. Betalingen van overboeking naar opgegeven bankrekening. Losse rijlessen zijn mogelijk, deze dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten ontvangt de cursist na de eerste rijles een factuur die per bank binnen 5 dagen voldaan moet worden. De overige diensten van het pakket betaald de cursist vooraf. De lespakketten dienen in één of twee keer te betaald te worden. Voor aanvang van het tussen tijdse toets examen dienen alle openstaande bedragen voldaan te zijn.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
• Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je binnen 7 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €15) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
• De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaald je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs.

3.6 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om het lespakket binnen 5 dagen te ontbinden.

3.7 Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd.

ARTIKEL 4 RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

4.1 Een examen wordt na overleg met de leerling pas bij positief advies van de instructeur aangevraagd. De leerling dient de kosten voor eigen verklaring tijdig zelf te voldoen.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

4.3 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de leerling kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

4.4 Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

ARTIKEL 5 BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN:

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
• De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
• De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 AANVULLENDE AFSPRAKEN:

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 LESPAKKETTEN:

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Over de extra lessen wordt een nieuwe overeenkomst gesloten.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8 VRIJWARING:

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
• De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.
• Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
• Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
• Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de bijsluiter. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op, als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 KLACHTENAFHANDELING:

9.1 De leerling die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken persoon kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN:

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De algemene voorwaarde liggen/bevinden zich altijd ter inzag in de leswagen of bij de rijschool.